صنعت‌ یار ایران

افتاحیه شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت