صنعت‌ یار ایران

مراسم افتاحیه شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت