صنعت‌ یار ایران

حضور مدیریت محترم بانک ملت در غرفه صنعت یار در شانزدهمین نمایشگلاه تخصصی صنعت کشور