صنعت‌ یار ایران

صنعت یار ایران بانک اطالعاتی توانمندی های تولیدی ،صنعتی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران است که امکان خرید و فروش محصوالت صنعتی بدون واسطه را با محوریت نمایه ساز ی محصوالت صنعتی برای صنعت گران و دست اندرکاران صنعت کشور فراهم کرده هست . 
در صنعت یار ایران این امکان وجود دارد که کلیه شرکت ها و صنایع بزرگ و کوچک صنعتی کشور،اطالعات و محصوالت تولیدی خود را در این سامانه ثبت نمایند .
همچنین صنعت یار ایران ،امکان مکاتبات اداری صنعتی را برای کلیه کاربران صنعتی کشور در بخش صنعت نامه (اتوماسیون اداری صنعتی)فراهم کرده است و تالش دارد نیازمندی های کاربران صنعتی کشور را تامیین نماید .
برخی دیگر از خدمات سامانه صنعت یار ایران عبارتند از : 
امکان جست و جوی سریع محصوالت صنعتی -بازاریا بی و خرید و فروش محصولات صنعتی -معرفی و درج مشخصات محصوالت صنعتی -دسته بندی شرکت ها و 
کارخانجات صنعتی بر اساس شهر ،استان و معرفی آنها -دسته بندی محصوالت بر اساس شهر ،استان و نوع محصول – شناسایی آسان محصوالت صادراتی -آگاهی بخشی از کالاهای تولیدی و مواد اولیه موجود در نزدیک ترین مکان -بستر سازی انسجام در توسعه صنعتی کشور -سامان دهی مدیریتی در بخش صنعت کشور – آگاهی بخشی از امکانات و تولیدات صنعتی کشور – آگاهی بخشی از کمبود های صنعتی کشور -آگاهی بخشی از اولویت های صنعتی تولید کشور – ترجمه اطالعات و محصوالت صنعتی کشور به زبان های انگلیسی ،عربی و روسی - نمایه سازی محصوالت صنعتی در بازار های بین المللی -ارائه خدمات بازار یابی بین المللی محصوالت صنعتی -ارائه مشاوره در امور صنعتی -ارائه مشاوره در امور سامانه های صنعتی کشور – درج اخبار صنعت کشور – امکان بار گذاری اخبار اختصاصی برای هر شرکت – تبلیغ عمومی و اختصاصی محصوالت تولیدی صنعتی – پشتیبانی فعال